Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ON-LINE ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ И УСЛУГИ, КАКТО И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ON-LINE СИСТЕМИТЕ НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИУТ „МУЗЕЙКО“

01.януари.2023 г.

 

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Музейко, въз основа на който получавате право да използвате услуги, предоставяни на сайтовете www.muzeiko.com и www.muzeiko.bg, за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани по-долу.

2. С осъществяването на достъп до или ползването на кой да е от Уебсайтовете, Вие приемате всички условия за ползването им.

3. В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия, вие сте длъжни незабавно да прекратите ползването на Уебсайта.

4. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт администратор“ или „Ние“ означава „МУЗЕЙКО“ ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕТСКИ ЦЕНТЪР, гр. София, БУЛСТАТ 18084911, ДДС BG18084911, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000, ул. Московска 33, с адрес за кореспонденция - гр. София 1700, район „Студентски“, „Проф. Боян Каменов“ No 3, е-mail - muzeiko@muzeiko.bg, телефон 02/902 0000;

„Уебсайт“ означава уебсайт www.muzeiko.com и www.muzeiko.bg;

„Потребител“ или „Вие“ означава всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта; „Билет“ – уникален документ с баркод, издаден на хартиен носител.

„Интерактивните научни работилници“ представляват комплексна онлайн услуга за предоставяне на цифрово съдържание, представляваща дигитална STE(A)M научна програма, която включва видео история с научно съдържание, разказана от Музейковец, а в някои случаи и материали и/или файл(ове) за разпечатване от потребителя.

„Електронно изявление“ означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и с оглед функциите и възможностите на уебсайта може да включва електронна форма за закупуване на билет, резервация, съгласие, заявление и др.;

 

II. Сключване на договор с Уебсайт администратора

5. С подаването на електронно изявление (с извършването на онлайн покупка на билет и/или покупка на билет за Интерактивна научна работилница) се счита, че потребителят e сключил договор с Администратора при тези общи условия, както и при общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко.

6. Заявката за закупуване на билет или услуга съдържа следните данни или част от тях:

(а) име и фамилия на потребителя;

(б) валиден имейл;

(в) предмет на Услугата (билет за вход и/или за Интерактивна научна работилници); (г) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата;

(д) дата на планираното посещение или участие в интерактивната научна работилница;

(е) телефон на потребителя (за интерактивните научни работилници);

(ж) пощенски адрес за доставка (за интерактивна научна работилница, която включва материали от Музейко – Музейко в кутийка);

7. Без да се ограничава смисълът на чл. 1 от настоящите Общи условия, с подаването на електронно

изявление за закупуване на билет за вход или интерактивна научна работилница, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, както и с Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко.

8. Потребителят е длъжен да заплати цената на Услугата предварително чрез наложен платеж, на каса или чрез кредитна или дебитна карта. Плащанията онлайн се осъществяват чрез система за обслужване на плащанията по операции с банкови карти на територията на страната.

9. За да използвате услугата Виртуална научна работилница за Вашите деца, Вие се задължавате да спазите всички инструкции за безопасност, предоставени от Музейко и другите доставчици, както и да осигурите присъствие на възрастен през цялото време, докато детето/децата гледат видео урока и следват инструкциите на водещия за изработка на практическата част от работилницата. Отговорността за безопасността на децата се носи от родителя/попечителя/пълнолетния асистент на детето във времето, докато то гледа видеото и работи с предоставените материали.

10. Потребителят няма право да се откаже от договор за предоставянето на Услуги, свързани със свободното време, доколкото Уебсайт администраторът е поел задължението да предостави тези Услуги на определена дата или в рамките на определен срок (напр. еднократно посещение в Общински културен институт „Музейко“ или интерактивна научна работилница, която се предава на живо – Музейко Онлайн).

11. За да бъде издадена фактура за покупката, заинтересованото лице следва писмено да уведоми уеб администратора на shop@muzeiko.bg като предостави всички необходими данни за това, вкл. ЕГН за физически лица. В този случай фактурата може да бъде получена на адреса на управление на Музейко.

 

III. Заключителни разпоредби

12. Уебсайт администраторът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

13. Потребителите имат право да ползват услугите на уебсайта при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги и законодателството на Република България.

14. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора услуги, както и да осъществява контакт с потребителя посредством телефон или имейл.

15. Личните данни, обработвани във връзка с предоставянето на услугите на Музейко ще бъдат използвани единствено за целите на изпълнение Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко. За подробности относно правата ви и въпроси към нас относно личните данни, моля запознайте се с Уведомлението за поверително третиране на личните данни в секция „Вашите лични данни“ на интернет страницата ни.

16. Лични данни, които евентуално са фиксирани от камерите на потребителските компютри при предоставяне на интерактивните научни работилници, няма да бъдат обработвани (включително записвани и съхранявани) от Музейко, като администратор на лични данни и са защитени с техническите и организационни мерки, които се прилагат по отношение на данните необходими за изпълнение на услугата.

17. Уебсайт администраторът отчита, че е негов дълг да проявява грижа към всички деца, включително и като ги защитава срещу посегателства, с оглед на което стриктно спазва националното и международно законодателство, свързано със защитата правата на децата.

18. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайта или част от него.

19. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на услуги, предлагани посредством уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.

20. Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация.

21. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

22. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.

23. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България по общия исков ред.

 

 

© 2024, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Профил на купувача | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Контакти
Developed by ICYGEN