Намери ни
8
Карта

Условия за ползване

 

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ON-LINE ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ
И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ON-LINE СИСТЕМИТЕ НА ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙКО“
20 април 2016 г.

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Музейко, въз основа на който получавате право да използвате услуги, предоставяни на сайтовете www.muzeiko.com и www.muzeiko.bg, за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани по-долу.

2. С осъществяването на достъп до или ползването на кой да е от Уебсайтовете, Вие приемате всички условия за ползването им.

3. В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия (или с други правила за ползване), вие сте длъжни незабавно да прекратите ползването на Уебсайта.

4. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

"Уебсайт администратор" означава „МУЗЕЙКО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202772419, ДДС BG202772419, със седалище и адрес на управление – гр. София 1700, район „Студентски“, „Проф. Боян Каменов“ № 3, представлявано от управителя Бистра Добринова Кирова-Колева, е-mail -muzeiko@muzeiko.bg, телефон 02/902 0000;
"Уебсайт" означава уебсайт www.muzeiko.com и www.muzeiko.bg;
"Потребител" или "Вие" означава всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта;
"Билет" уникален документ с баркод, издаден на хартиен носител.
"Електронно изявление" означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и с оглед функциите и възможностите на уебсайта и може да включва електронна форма за закупуване на билет, резервация, съгласие, заявление и др.;

II. Сключване на договор с Уебсайт администратора

5. С подаването на електронно изявление (с извършването на он-лайн покупка на билет) се счита, че потребителят e сключил договор с Администратора при тези общи условия, както и при общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко.

6. Формата за закупуване на билет съдържа следните данни или част от тях:

(а) име и фамилия на потребителя;
(б) валиден имейл;
(в) предмет на Услугата;
(г) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата;
(д) дата на планираното посещение;

7. Без да се ограничава смисълът на чл. 1 от настоящите Общи условия, с подаването на електронно изявление за закупуване на билет, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, както и с Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко.

8. Потребителят е длъжен да заплати цената на Услугата предварително чрез кредитна или дебитна карта. Плащането се осъществява чрез система за обслужване на плащанията по операции с банкови карти на територията на страната.

9. Потребителят няма право да се откаже от договор за предоставянето на Услуги, свързани със свободното време, с които Уебсайт администраторът е поел задължението да предостави тези Услуги на определена дата или в рамките на определен срок (напр. еднократно посещение в Детски научен център „Музейко“).

10. За да бъде издадена фактура за покупката, заинтересованото лице следва писмено да уведоми уеб администратора на muzeiko@muzeiko.bg като предостави всички необходими данни за това. В този случай фактурата може да бъде получена на адреса на управление на Музейко.

III. Заключителни разпоредби

11. Уебсайт администраторът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

12. Потребителите имат право да ползват услугите на уебсайта при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги и законодателството на Република България.

13. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора услуги, както и да осъществява контакт с потребителя посредством телефон или имейл.

14. Уебсайт администраторът отчита, че е негов дълг да проявява грижа към всички деца, включително и като ги защитава срещу посегателства, с оглед на което стриктно спазва националното и международно законодателство, свързано със защитата правата на децата.

15. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайт или част от него.

16. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на услуги, предлагани посредством уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.

17. Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация.

18. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

19. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.

20. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България.

Музейко е създаден и финансиран от:
© 2020, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN