Намери ни
Карта

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МУЗЕЙКО
7 януари 2019 г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящите Общи условия се регламентират правните отношения между „МУЗЕЙКО“ ЕООД, гр. София и неограничен кръг потребители, които ползват услугите или закупуват стоките, предоставяни от търговеца (закупуване на билети, годишни карти, ваучери за посещение и др.), както и някои правни аспекти в отношенията със служителите на дружеството (Уведомление във връзка с личните данни – Приложение № 1). Ползването и заявяването на услугите, описани в този документ може да става на място в сградата на търговеца, находяща се в гр. София, ул. „Проф. Боян Каменов“ № 3, както и чрез интернет платформата www.muzeiko.bg на посочените за съответните услуги имейл адреси.
2. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на предлаганите от Дружеството услуги и действат спрямо дейностите, описани по-долу, във вида, в който са публикувани на интернет страницата на Дружеството и са предоставени на разположение на клиентите на достъпно място в Детски научен център „Музейко“.
3. Преди да закупят билет за вход или да заявят ползването на друга услуга, предоставяна от Дружеството, клиентите следва сами да проявят инициатива и да се запознаят с тези Общи условия. Със закупуването на билет и/или с подаването на заявка за друга услуга клиентът се съгласява с тези Общи условия и се задължава да ги спазва. При заявяване на групови услуги (тържество за рожден ден, посещения на училищни групи и др.), заявителят е длъжен да запознае всички деца, техните родители, както и придружаващите ги преподаватели и/или родители с тези условия, както и да им посочи мястото, от където те могат да се запознаят с тях.
4. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
„МУЗЕЙКО“, Детски научен център „Музейко“, „Дружество“ или „Търговец“ означава „МУЗЕЙКО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202772419, ДДС BG202772419, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1700, ул. „Проф. Боян Каменов“ № 3, представлявано от управителя Бистра Добринова Кирова-Колева, е-mail: muzeiko@muzeiko.bg, телефон 02/902 0000;
“Потребител“, „клиент“ или „посетител“ означава всяко лице, което закупи или желае да закупи стока или услуга, предлагана от Дружеството;
„Услуга“ – дейност, предлагана от Дружеството срещу заплащане на определена цена (билет за вход, годишна карта, посещения на училищни групи, организиране на тържества за рождени дни, предоставяне на зали под наем и др.); Списъкът на предлаганите услуги, подлежи на промяна по всяко време;
„Билет“ – уникален документ с баркод, издаден на хартиен носител – хартиена гривна, която с поставянето на ръката на посетителя му дава право да влиза в Детски научен център „Музейко“ неограничено, в рамките на един ден;
„Годишна карта“ – документ – пластмасова клиентска карта, издадена от Дружеството, даваща право на титуляря/ите си на свободен достъп в рамките на работното време до експозициите на Музейко за период от една година;
„Ваучер“ – документ под отчет, издаден от Дружеството, даващ право на притежателя си да го замени за билет за вход в Детски научен център „Музейко“. Ваучерът удостоверява, че е извършено авансово плащане за цената на билета за вход, предлаган от търговеца;
„Училищна група“ – Ученици от първи до дванадесети клас и шестгодишни деца от подготвителна (за първи клас) група в детска градина или училище, водена от учители и/или възпитатели.
„Тържество за рожден ден“ – комплексна услуга, която включва тематично парти, посещение на експозициите в Музейко и празнично меню, осигурено от партньор на Музейко;
„Дете“ - всяко физическо лице до навършването на 18 годишна възраст;
„Студент“ – физическо лице, което се обучава във висше учебно заведение за придобиване на образователните степени “бакалавър” или “магистър” и не е навършило 25-годишна възраст;
„Пенсионер“ – физическо лице, което получава пенсия и удостовери това си качество с документ;
„Човек с трайно увреждане“ – физическо лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;
"Уебсайт" или „Сайт“ – това са интернет платформите – www.muzeiko.bg;
5. Дружеството има право да променя цените без да дължи предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките и услугите, които предлага.
6. Дружеството е администратор на лични данни, което му позволява да борави с данните, предоставени от потребителите и има право да събира и съхранява информация за тях по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация.
7. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставянето на някои от предлаганите от търговеца услуги, когато това е изрично предвидено и описано в съответните заявления.
8. Дружеството отчита, че е негов дълг да проявява грижа към всички деца, с които се ангажира, включително и като ги защитава срещу посегателства, с оглед на което стриктно спазва законодателството, свързано със защитата правата на децата.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ
9. На територията на Детски научен център „Музейко“, деца под 12 годишна възраст задължително се придружават от пълнолетен, освен ако не е уговорено друго. Един пълнолетен може да придружава максимум пет деца под 12 годишна възраст.
10. При посещение на училищни групи, децата се придружават задължително поне от един учител. В този случай, един учител, родител или друг пълнолетен може да придружава максимум десет деца. Родители могат да придружават деца от училищни групи само съвместно с учител/и. Не се допуска организиране на посещение на училищни групи само от родители.
11. Придружителите са отговорни за безопасността и здравето на децата, които придружават.
12. Посетителите носят отговорност за опазването на своето имущество по време на престоя си в Музейко. Музейко не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени вещи, за вещи, оставени без надзор или заключени в гардеробчетата. Намерени на територията на Музейко вещи могат да бъдат съхранени, без от това да възниква задължение за Дружеството да пази намерената вещ.
13. На територията на Детския научен център не се разрешава:
- внасянето и консумацията на храни и напитки в зоната след турникетите. Допустимо е само внасянето на вода и храна за бебета;
- внасянето и консумацията на храни и напитки в кафетерията, с изключение на торта при организиране на тържество за рожден ден. Тортата следва да бъде придружена от сертификат за качество и произход;
- използването на свещи тип „Фонтан“, фойерверки и други подобни на територията на Детски научен център „Музейко“;
- пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства на цялата територия на Музейко, включително и отвън – в градината, на детската площадка и на паркинга;
- внасянето на оръжия и други опасни средства;
- говоренето на висок глас и всякакви други действия, които създават или биха могли да създадат неудобство или опасност за здравето и комфорта на останалите посетители по време на посещението им в Музейко; В разговорите помежду си и при общуването с други посетители и персонала на Музейко се спазва добрия тон. Повишаването на глас и грубото отношение не се толерират.
- тичането сред експозициите и катеренето на места, които не са предназначени за това;
- оставянето без надзор на деца под 12 годишна възраст и допускане те да причиняват неудобство на останалите посетители;
- изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за това места;
- придвижването с бебешки и детски колички сред експозициите в Музейко може временно да бъде ограничено по преценка на дежурния мениджър.
- влизането в служебни и технически помещения
14. Посетители, които не спазват правилата, описани по-горе, ще бъдат поканени да напуснат Детски научен център „Музейко“, независимо дали са закупили билет. В този случай Дружеството не дължи възстановяване на платената за съответната услуга цена, нито други обезщетения.
15. Детски научен център „Музейко“ е охраняем обект по смисъла на закона. За охраната на обекта се използват технически средства за видеонаблюдение.
16. В сградата на Музейко не се допускат лица в нетрезво състояние, както и лица, носещи обемисти предмети.
17. Посетителите са длъжни да пазят и ползват експозициите и съоръженията/инсталациите с необходимата грижа. При щета, виновните лица носят имуществена отговорност и са длъжни да възстановят на Дружеството в пълен размер разходите за ремонт и/или възстановяване.
18. Посетителите са длъжни да спазват правилата за вътрешния ред в Музейко, в т.ч. на опашката пред касите и чистота навсякъде в сградата и двора на Музейко.
19. С оглед безопасността на всички посетители в Музейко е препоръчително, експозициите да се разглеждат внимателно, а при необходимост от информация и/или съдействие, посетителите следва да се обръщат към персонала.
20. Посетителите следва да спазват инструкциите, дадени на указателните табели в Музейко, както и указанията на служителите.
21. На разположение на посетителите е паркинг за бебешки колички, както и заключващи се шкафчета за личен багаж.
22. В случай на изгубен, повреден или счупен ключ от гардеробчетата, посетителят дължи заплащане на цена за възстановяване. За да получи вещите, които е прибрал в гардеробчето, клиентът следва да ги опише подробно преди отварянето му.
БИЛЕТИ
23. Входът за Детски научен център „Музейко“ представлява услуга, за чието ползване клиентите следва да закупят билет, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.
24. Цените на билетите са с включен данък добавена стойност и се определят едностранно от Дружеството в зависимост от различни критерии (ден от седмицата, възраст, официални празници и др.). Актуалните цени на билети се посочват на видно място на касите в Детски научен център „Музейко“, както и на сайта му.
25. Билетът се валидира само след прикрепянето му на ръката на потребителя по начин, който не позволява подмяната и свалянето му без да се наруши неговата цялост. Унищожен билет (скъсана гривна) не може да бъде преиздаван.
26. След издаването на билета не се допуска замяната му с билет за посещение за друг ден и/или категория посетител, нито връщане на паричната му равностойност, освен в изрично предвидените в тези Общи Условия случаи.
27. Посетителите са длъжни да поставят билета-гривна на ръката си по начин, който не позволява свалянето ѝ без да бъде нарушена нейната цялост. Те са длъжни, също така, да пазят билетите си от момента на закупуването им до края на посещението си. Музейко не отговаря за откраднати, загубени, унищожени или повредени билети и няма задължение да ги преиздава или да възстановява заплатената за тях стойност.
28. Служителите на Музейко имат право да откажат или да прекратят достъпа до Детския научен център на лице без поставен на ръката билет, както и на лице, което при проверка представи скъсан или манипулиран по друг начин билет.
29. Когато по технически причини достъпът до Детски научен център „Музейко“ бъде възпрепятстван в рамките на работното време и при условие, че са изминали по-малко от два часа от закупуването на билета, клиентът разполага със следните възможности:
- може да поиска да му бъде възстановена платената за него цена за билет за вход;
- издаденият билет за вход може да бъде презаверен за посещение в друг ден според възможностите на Дружеството и желанието на потребителя;
За да се възползва от правата си по тази точка, клиентът следва да представи на служителите на касата на Музейко валиден билет за вход за съответния ден, както и касов бон.
30. Музейко не дължи на клиента връщане на цената на билета, ако закупуването му е станало два или повече часа преди възпрепятстването на достъпа до експозициите му. В изброените по-горе случаи Музейко не дължи на клиента каквито и да е обезщетения, включително транспортни разходи, разходи за настаняване, за храна и напитки и др.
31. Билетът дава право на вход в Детския научен център и важи за деня, в който е закупен или валидиран на касата. В определени случаи и при определени условия билетът може да важи и за фиксиран период от време, като условията за това се обявяват на достъпно място.
32. Билетът съдържа следните данни:
- данни за наименованието на търговеца;
- уникален бар код и идентификационен номер;
33. Не се допуска връщане и замяна на билетите за други стоки и услуги, както и тяхното предоставяне на трети лица.
34. Предварително обявената програма в календара на Музейко подлежи на промяна във всеки един момент, без дружеството да дължи неустойки или обезщетения.
ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ
35. Цените на билетите за вход в Детски научен център Музейко могат да се различават както с оглед категориите лица, за които се издават, така и с оглед дните и часовете на посещението и/или други критерии, определени по преценка на Музейко;
36. Музейко определя редовна цена за билет за делнични дни, за събота и неделя, за официални и национални празници, както и за различни категории лица и при определени условия, които се обявяват в Ценоразписа на Музейко;
37. Актуалният ценоразпис се поставя на видно място на касите в Музейко и се публикува на сайта на Дружеството.
38. Музейко предоставя намаления от цените на билетите за следните категории лица и при условия както следва:
▪ намаление за деца до 2 годишна възраст – билет за вход на стойност 0,00 лв. Намалението важи за всички лица, които нямат навършени 2 години и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ възрастта на лицето.
▪ намаление за студенти - Намалението важи за всички студенти до 25-годишна възраст срещу представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ това качеството;
▪ намаление за пенсионери - Намалението важи за всички лица, които са пенсионери и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ това качеството;
▪ намаление за лица с трайни увреждания - билет за вход на стойност 0,00 лв. – Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ това качеството. Придружителите на лица с трайни увреждания заплащат цена за билет, която се определя в зависимост от това дали имат право да ползват отстъпка съгласно тези Общи Условия.
▪ намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка или имат право на придружител Тези лица и техните придружители, при удостоверяване на качеството на лице с увреждане, което има право на придружител, ползват билет на стойност 0.00 лева, при условие че придружителя е пълнолетно лице, което може да полага грижи за тях и да ги асистира.
▪ намаление за учители, придружаващи училищни групи – За всяка училищна група, състояща се от поне 10 деца, един учител, който придружава и отговаря за групата, има право на билет на стойност 0.00 лева, при удостоверяване или деклариране на това си качество.
▪ намаление за учители, придружаващи групи от детски градини – за всяка група, състояща се от 5 деца, един учител, който придружава и отговаря за групата, има право на билет на стойност 0.00 лева, при удостоверяване или деклариране на това си качество.
▪ комбинирани билети, които са предназначени за малка група лица (напр. роднини, приятели):
– за четири души при максимален брой на възрастните лица в групата – двама;
- за трима души – 1 възрастен и две деца.
39. Намаленията за лица с трайни увреждания се прилагат и по отношение на деца от училищни групи при организирани посещения.
40. Отстъпки не се комбинират, а лицата, които желаят да ги ползват следва да удостоверят в какво качество желаят да ползват съответната отстъпка (напр. възрастта си, качеството си на студент, ученик, пенсионер и т.н.) с един или повече валидни документи, издадени на български или по изключение на английски език.
41. В случай че лице, което желае да ползва отстъпка от цената на билета, не удостовери правото си да я получи, на същото ще бъде отказана продажба на намален билет, а ако такава вече е осъществена, лицето няма да бъде допуснато до експозициите на Детски научен център Музейко, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление.
42. За определени часови пояси, дни на посещения и/или конкретни мероприятия Дружеството може да определя различни цени за билети или условия, които се обявяват на видно място.
ПЛАНЕТАРИУМ
43. Научните програми в Планетариума са предназначени за лица над 6-годишна възраст.
44. Местата в Планетариума са ограничени и билетите за прожекциите в него се продават отделно.
45. Билетът за научните програми в Планетариума важи само заедно със закупен за деня билет за Музейко.
46. Дружеството не предлага намаления за прожекциите в Планетариума.
47. Програмите в Планетариума са предмет на защита на авторското право, с оглед на което не се допуска запис на различните програми, прожектирани там.
48. Децата над 6-годишна възраст може да посетят Планетариума и без придружител, при условие че придружителят на детето изчака края на програмата в непосредствена близост до Планетариума, за да може при нужда и когато детето излезе от залата да поеме грижата за него.
ГОДИШНИ И СЕЗОННИ КАРТИ
49. Музейко предлага на своите посетители карти за многократни посещения, както следва:
- годишни карти;
- сезонни карти – „Лято“ и „Зима“, които са валидни за определени периоди, предварително обявени от дружеството;
50. Годишната и сезонната карти се издават въз основа на заявка от потребителя, срещу заплащане на определена цена.
51. Годишната карта дава право на вход в Детски научен център Музейко за период от една година при условията, валидни в деня на посещението.
52. Сезонната карта дава право на вход в Детски научен център Музейко за период от 90 дни при условията, валидни в деня на посещението.
53. Притежателите на годишни и сезонни карти, които са ученици не ползват отстъпки при посещения на училищни групи.
54. В картата се вписват имената на потребителите на услугата.
55. Годишните и сезонни карти дават право на притежателите си да посещават експозициите на Детски научен център Музейко в работни дни и важат само заедно с представен документ за самоличност (за лицата над 18г.).
56. Музейко издава следните видове годишни карти:
- За дете над 2 годишна възраст, студент;
- За възрастен – над 18 годишна възраст;
- За тричленно семейство;
- За четиричленно семейство;
- За петчленно или по-голямо семейство (максимум 3-ма възрастни, общо до 7 човека);
57. Карта „Флекс“ за дете и придружител – предназначена за едно дете (от 2 до 18 годишна възраст), на чието име е картата, и един придружител по избор. Този вид карта се издава за срок от една година като за всяко посещение се издават по една гривна за достъп за дете и една гривна за достъп за придружител за деня на посещението.
58. Музейко издава следните видове сезонни карти:
- За дете (над 2 годишна възраст);
- За възрастен (над 18 годишна възраст);
59. Годишните и сезонни карти дават право на вход на притежателя им, но не са билет. При всяко посещение, клиентът получава билет от касите на Музейко при представянето на съответната карта и документ за самоличност.
60. Не се допуска връщане и замяна на годишните и сезонни карти за други стоки и услуги, както и тяхното предоставяне на трети лица.
61. Годишните и сезонните карти са персонални (за конкретното лице или за членовете на семейството). Не се допуска промяна на титуляря/ите;
62. Семейните годишни карти дават право на свободен достъп на записаните в тях членове на семейството като задължително един от тях трябва да е дете.
63. Годишната карта дава право на притежателя ѝ да ползва 5% отстъпка от редовната цена на стоките в магазина за подаръци. Тази отстъпка в магазина за подаръци не важи за вече намалени артикули, при закупуване на ваучери и консумативи към стоки (напр. батерии и др.).
64. Годишната карта дава право на притежателя ѝ да ползва 5% отстъпка от редовната цена на услугата – организиране на тържество за рожден ден, както от цената на други услуги, предоставяни от търговеца, когато това е изрично посочено в условията за предоставянето им. Тази отстъпка не може да се комбинира с други намаления и се прилага само при представяне на картата и документ за самоличност.
65. Преиздаване на загубена или унищожена годишна или сезонна карта се допуска при условие, че търговецът е бил своевременно уведомен и срещу заплащане на определена цена.
66. При издаване на годишна или сезонна карта, клиентът предоставя на търговеца необходимата информация за съответния вид карта, в т.ч. лични данни за членовете на семейството.
67. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на картата, след получаването ѝ.
68. Годишните карти се издават за срок от една година, а сезонните – за срок от 90 (деветдесет дни) и са валидни, считано от датата на издаването им до съответния ден, в който изтича срокът, включително.
69. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Дружеството, в случай че загуби своята карта.
ВАУЧЕРИ
70. Дружеството издава и продава ваучери за билети. Ваучерите важат за определен срок, който е указан върху тях.
71. Стойността на Ваучера е общата сума, включваща всички начислени такси и данъци по сделката. Ваучерът може да се използва като платежно средство само за закупуване билети на касите в търговския обект на Музейко.
72. Стойността на ваучера за билет е фиксирана и не се променя в зависимост от деня на реалното ползване на услугата (посещението). Един ваучер за билет важи за закупуването на един билет.
73. Ваучерът не може да се заменя срещу пари в брой. Ваучерите не могат да бъдат изплащани в брой или преотстъпвани срещу парична стойност. Изгубен, унищожен или с изтекъл срок на валидност ваучер не се възстановява и не се издава нов.
74. Ваучерът се използва за еднократно плащане.
75. При стойност на билета по-ниска от номинала на ваучера, ресто на клиента не се връща.
76. Валиден е всеки ваучер, който има съответните реквизити – цвят, релефен печат, печат „Музейко“ и дата, както и четлив надпис „Ваучер за еднократно посещение в Музейко за възрастен/дете“. При нечетливи зацапани или нарушени знаци, както и при нарушена цялост, приемането на ваучера може да бъде отказано. В случай на измама, опит за измама или съмнение за други незаконни действия, свързани със закупуването и/или използването като платежно средство на ваучери, Дружеството има право да го анулира и да изиска алтернативен начин на плащане.
77. Ваучерът е собственост на приносителя. Приносителят следва своевременно да уведоми, че ще извърши плащането с ваучер.
78. Дружеството не носи отговорност за изгубен или унищожен Ваучер.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИ ГРУПИ
79. В дните от вторник до петък Музейко организира тематични програми за училищни групи като комплексна услуга срещу заплащане на определена цена.
80. Тематичните програми са предназначени за ученици от начален и среден етап на обучение (от 1-ви до 8-ми клас) и се разработват в съответствие с учебния материал, изучаван в училище, с цел да подпомогнат и онагледят учебния процес.
81. Музейко определя максималния брой на учениците в различните групи.
82. Цената на услугата по този раздел включва:
- Посрещане на децата в уговорения час;
- Тематична програма, съобразена с учебния материал, изучаван от децата или Организирана разходка из експозициите на Музейко;
- Водещи от екипа на Музейко;
- По един учител-придружител на всеки 10 деца.
83. Организираната разходка представлява друг формат за групово посещение на училищни групи и включва обиколка из изложбите, ръководена от специалист на Музейко.
84. Музейко провежда изнесени тематични програми в училищата.
85. Услугите по този раздел се предоставят въз основа на одобрена предварителна писмена заявка по образец, достъпна на сайта на Музейко.
86. Цената за предоставянето на услугите по този раздел се определя въз основа броя на децата, участвали в програмата.
87. Организираните посещения на училищни групи не се комбинират с други услуги, предоставяни от Дружеството (напр. годишни карти и др.).
88. Заявката следва да бъде попълнена надлежно, като в нея се отбелязват данни за броя и възрастта на децата, желаните допълнителни услуги като задължително се посочват и данни за учителя, който ръководи групата, както и друга информация, необходима за организиране на посещението.
89. Заявки се приемат и обработват само, ако са изпратени на имейл edu@muzeiko.bg или са подадени лично на адреса на Дружеството поне десет дни преди датата на планираното посещение.
90. С попълването и изпращането (подаването) на заявката, потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите общи условия и се задължава да уведоми за съдържанието децата , включени в групата и техните родители.
91. В срок до три работни дни от получаване на заявката, Музейко се задължава писмено да отговори на подателя. Отговорът може да бъде потвърждение или отказ, в зависимост от конкретния случай и възможностите на двете страни.
92. Заявката се счита за приета след изпращане на писмено потвърждение от страна на Музейко. Само в този случай Дружеството дължи предоставяне на услугата.
93. Цената на услугата по този раздел не включва транспорт, храна и др. допълнителни услуги, извън описаните по-горе.
94. Плащането може да се извърши авансово по банков път или в брой на касата в Музейко в деня на посещението.
95. Промяна на заявката е допустима до десет дни преди провеждане на посещението след писмено потвърждение от страна на Музейко.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРЖЕСТВО ЗА РОЖДЕН ДЕН НА ДЕТЕ
96. Музейко организира тържества за рожден ден на деца като комплексна услуга срещу заплащане на определена цена при определени възрастови и сезонни ограничения.
97. Деца под 6-годишна възраст, присъстващи на тържеството, следва да бъдат придружавани от възрастен през цялото време. Присъствието на поне един родител по време на целия престой на децата в Музейко е задължително.
98. Максималният брой деца, участващи в програмата на тържеството е съобразен с капацитета на залите, планираните материали и вида на програмата, с оглед на което не може да бъде надвишаван.
99. С оглед безопасността и комфорта на децата дружеството има право да въвежда възрастови, сезонни или други ограничения за различните програми, както и ограничения в броя на децата, които могат да участват в съответния вид тържество.
100. Музейко има право да откаже предоставяне на услугата по този раздел при надвишаване на максимално допустимия брой участници (гости), както и в случай че възрастта на децата не съответства на избраната програма. В тези случай авансово заплатената сума не се възстановява.
101. За децата, надвишаващи максимално допустимия брой участници (гости), Музейко има право да определи цена по-висока от обявената за съответна програма.
102. Цената на услугата по този раздел е пакетна и включва организиране на тематично тържество по предварително избрана програма в сградата на Музейко, материалите за него и водещи от екипа на Музейко.
103. Цената на услугата по този раздел се определя в зависимост от броя на децата и избраната програма. За изпълнение на заявка по този раздел, дружеството може да определи минимален и максимален брой на децата, присъстващи на тържеството.
104. Услугата се предоставя въз основа на предварителна заявка, попълнена от родител, в която се отбелязват данни за детето, броя на гостите, като и желаните допълнителни услуги. С попълването и изпращането на заявката, потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите общи условия.
105. Потвърждаване на резервация за дата за рожден ден се прави само след авансово заплащане стойността на услугата. Плащането може да се извърши по банков път или в брой на касата в сградата на Музейко.
106. Промяна в заявката по отношение на датата е допустима до пет дни преди провеждане на тържеството и при условие, че новата дата е свободна.
107. При отмяна на резервация до пет дни преди датата, определена за провеждане на тържеството се възстановява 50 % от авансово заплатената сума. След този срок, авансово платени суми не се възстановяват.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
108. Отговорността на страните, свързана с или произтичаща от неизпълнение клаузите на този договор е ограничена в имуществено отношение до цената, платена от клиентите за съответните услуги.
109. За неуредените от тези Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на българските закони.
110. Музейко поддържа регистър за рекламации. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в Детския научен център на адреса на управление на Дружеството.
111. В случай че възникне спор между Дружеството и потребителите на услугите, които то предлага, страните се задължават да положат разумни усилия за разрешаването му чрез преговори на принципа на взаимното уважение. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София.
112. Клиентът е длъжен да спазва правилата, въведени и оповестени от Дружеството. При неспазване на оповестените правила, търговецът има право да преустанови предоставянето на услугата предсрочно.
113. Договорният език е български и плащанията ще бъдат извършвани в български левове.
114. Дружеството има право по всяко време едностранно да променя Общите Условия като промените влизат в сила от датата на обявяването им на интернет страницата и/или на достъпно за потребителите място на адреса на управление на Дружеството.
115. Настоящите Общи условия, както и Уведомлението във връзка с личните данни – Приложение № 1 към настоящите общи условия определят цялото споразумение между вас и нас и заменят всички и всички предишни условия, считано от датата на публикуването им на сайта на дружеството.
Музейко е създаден и финансиран от:
© 2019, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN