Намери ни
8
Карта

Правила на онлайн играта "Музейко - Аполо 11"

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Онлайн играта “Музейко - Аполо 11” (наричана за краткост по-долу “Играта”) се организира от "Музейко" ЕООД, гр. София („Организатор“) със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „проф. Боян Каменов“ No 3, с ЕИК 202772419, представлявано от Бистра Кирова-Колева – Изпълнителен директор и “НЕКСТ ДИ СИ” ООД (“Агенция”) със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Шишман” No 12, ет. 3, с ЕИК 201367752, представлявано от Мария Григорова в качеството й на Управител и се провежда онлайн на сайта: www.instagram.com/muzeikobulgaria

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията и са публикувани на следната онлайн страница на Организатора/Агенцията – www.muzeiko.bg/bg/pages/apollo-11-rules-88.html

3. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на регистрирането му за участие в Кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. С извършването, на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.

5. Организаторът и Агенцията имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Кампанията, ако същият не отговаря на условията за участие, посочени в тези Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията или изискванията на действащото законодателство във връзка с участието си в Кампанията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Кампанията започва в 00:00:00 часа на 16.04.2021 г. и приключва в 23:59:59 часа на 09.05.2021 г. или до изчерпване на наградите по реда, посочен в раздел II по-долу.

8. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.


РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ, СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9. Наградите са пет на брой и представляват ваучер за 1 посещение в Музейко за дете и възрастен и 1 брой космическа храна. Всеки участник може да спечели само по един комплект от наградите.

10. Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с публикуване на снимкова публикация в Инстаграм, отговаряща на условията за участие.

11. Всяко лице, навършило 18 години, което публикува селфи публикация с реплика на скафандъра на Нийл Армстронг от текущата изложба на територията на Музейко, направи профила си публичен, използва хаштаг „#Apollo11Selfie“ под снимката и отбележи профила „@muzeikobulgaria, може да участва в кампанията.

12. До 13.05.2021 г. Организаторът/Агенцията ще изтеглят на случаен принцип и обявят победителите в Кампанията в Instagram профила на Музейко.

13. Наградите ще бъдат предадени лично на победителите при последващо посещение в Музейко и след предоставяне на документи за идентификация.

14. Всеки участник има право на неограничен брой снимки с хаштаг, регистрирайки участие.

15. Желанието на участника да участва за печелене на награда в Кампанията, както и изявлението му за приемане на настоящите Правила, се извършва чрез публикуването на снимкова публикация, отговаряща на условията на Играта в незаключен Инстаграм профил, като за тази цел се съхраняват идентифициращи участника данни във виртуалното пространство, включително, но не само: предоставените лични данни.


РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16. Вземайки участие в играта на сайта www.instagram.bg/muzeikobulgaria, на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Участникът дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни в обхвата, посочен в т. 11 за следните цели:

а/ валидно участие в Кампанията;

б/ получаване на спечелените награди;

в/ популяризиране дейността на Детски научен център Музейко;

г/ публично оповестяване имената на спечелилите участници и;

д/ предоставяне на възможност за контакт с участниците.

17. Участието в играта предполага, че участникът е запознат с Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко, както и за ползване на on-line системите на Детски научен център „Музейко“, както и с Политиката за поверителност на данните на организатора и Агенцията, както и Правилата на тази игра, и е уведомен за необходимостта от предоставяне на лични данни, за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани, за възможността да откаже предоставянето им и за последиците от това.

18. Чрез качване на публикация, която отговаря на условията за участие, участинкът е завършил своята регистрация в Играта и декларира, че отговаря на изискванията, подробно описани по-горе, запознал се е с тях и се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.

19. Потвържденията по т. 18 са условия за включването на участник в Играта. В случай че не е извършена регистрация, въведените лични данни се заличават автоматично и незабавно и не се съхраняват от Организатора и Агенцията.

20. С регистрацията си участникът декларира истинността на предоставените лични данни.

21. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, подробно описани в т. 16, както и право на достъп, право на коригиране или изтриване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати искане за това на имейл gdpr@muzeiko.bg.

22. Организаторът и Агенцията декларират, че няма да разкриват предоставените им лични данни пред трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на Играта или в случаите, в които това е предвидено със закон или по разпореждане на официален оран.

23. Администратор на предоставените лични данни е "Музейко" ЕООД („Организатор“) със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „проф. Боян Каменов“ No 3, с ЕИК 202772419 и “НЕКСТ ДИ СИ” ООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Шишман” No 12, ет.3, с ЕИК 201367752.

24. Потребителските лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

  • За участниците в играта - 30 (тридесет) дни, след тегленето на печелившите участници;
  • За спечелилите участници - 30 (тридесет) дни след раздаване на наградите от играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

25. Предоставените лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, нито на профилиране.

26. Участникът има право да оттегли даденото съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му.

27. Участникът има право да подаде жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.

 

РАЗДЕЛ IV. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

28. Не се допуска замяна на награда за паричната й равностойност и/или за друга награда.

29. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването й.

 

РАЗДЕЛ V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

30. Организаторът и Агенцията не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазване или нарушение на настоящите Правила от страна на участник.

31. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна, и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в Кампанията.

32. Официалните правила на Кампанията са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство, достъпни са на сайта www.muzeiko.bg и влизат в сила, считано от 00:00:00 часа на 16.04.2021 г.

33. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

Музейко е създаден и финансиран от:
© 2022, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN